Սակագներ

Տեղեկատվական ամփոփագիր

«ՕԿ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ –ի կողմից մատուցվող այլ ծառայությունների սակագներ

Էլեկտրոնային քաղվածքների և փաստաթղթերի տրամադրում Անվճար
Գրավադրված գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականում փոփոխություններ կատարելու թույլտվության տրամադրում, բացառությամբ ժառանգության ճանաչման հետևանքով առաջացած փոփոխությունների 10.000 ՀՀ դրամ
Գրավադրված անշարժ/շարժական գույքի վարձակալության հանձնելու թույլտվության տրամադրում 10.000 ՀՀ դրամ
Գրավադրված գույքի մասով տեղեկանքների տրամադրում 10.000 ՀՀ դրամ
Վարկի պայմանների վերանայման վճար 5000 ՀՀ դրամ
ԱՄՆ դոլարի, ՌԴ ռուբլու հնամաշ թղթադրամների և մինչև 1996 թվականը թողարկված ԱՄՆ դոլարի թղթադրամների թողարկում 5% եթե Վարկային կազմակերպությունը համարում է, որ թղթադրամը փոխանակման ենթակա է
Հնամաշ ՀՀ դրամի թղթադրամների փոխանակում Անվճար

1. «ՕԿ Կրեդիտ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ–ն (այսուհետ վարկային կազմակերպություն) կարող է սակագներում կատարել փոփոխություններ և լրացումներ, որոնց մասին ծանուցում է հաճախորդներին՝ փոփոխությունների և ծանուցումների տեքստը վարկային կազմակերպության տարածքում կամ ինտերնետային կայքում մեկ օր շուտ հասանելի դարձնելով, եթե այլ բան նախատեսված չէ առանձին տեղեկատվական ամփոփագրերով :

2. Վարկային կազմակերպությունը յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար սահմանում է արտարժույթի առուվաճառքի փոխարժեքներ, որոնք գործում են վարկային կազմակերպության աշխատանքային ժամերին։

3. Միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով։ Արտարժույթով սահմանված միջնորդավճարները գանձվում են տվյալ օրվա գործարքի համար վարկային կազմակերպության կողմից սահմանված տվյալ արժույթի վաճառքի փոխարժեքով։

Վարկային կազմակերպությունը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից։

Թարմացվել է` 2021/04/16 11:26